top of page

Allmänna vilkor

Leverans

Avhämting sker hos oss på Göteborgsvägen 108C, 51168 Hyssna om inte annat har överenskommits.

Ångerrätt

Vid köp av varor har du som kund en 14 dagars ångerrätt som gäller från köptillfället. Returnerade varor måste vara i originalemballaget, nyskick samt oanvända. Returrätten är förbrukad då en släpvagn är brukad och/eller ställd i trafik.

Reklamationsrätt

Privatperson

Önskemål om reklamation skall ske inom skälig tid från det att felet upptäckdes. Du privatkund har alltid tre års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen, se mer info på www.konsumentverket.se.

Företagskund

Önskemål om reklamation skall ske inom skälig tid från det att felet upptäckdes. Som företagskund är det köplagen som gäller. Köplagen är dispositiv, det vill säga att parterna kan välja att utforma sina egna villkor på annat sätt än som står i lagen.

Garanti

Garantins omfattning

Garantin gäller i minst 12 månader. Garantin gäller för den släpvagn och utrustning som köpeavtalet omfattar med undantag av sådan utrustning för vilken särskild garanti eller särskilt åtagande gäller. 
Garantin gäller endast nya släpvagnar och ny utrustning.
Garantiansvaret åvilar säljaren, och gäller gentemot köparen. Garantin gäller ej gentemot senare ägare.

Säljaren ansvarar för fel som förelåg vid leveranstidpunkten och för fel som uppkommer under garantitiden. Säljaren ansvarar dock inte för fel om det kan göras sannolikt att reparationer, service/inspektion eller montering utförts av annan än av tillverkare/säljare eller anvisad verkstad- på ett icke fackmässigt sätt.

Garantin gäller inte för slitdetaljer. Som slitdetaljer räknas bland annat; bromsdelar, däck, gasfjädrar, hjullager, sparkskydd, glödlampor eller elkontakter, gummibeläggningar m.m. Garantin gäller för genomrostning av detaljer inte skönhetsfel. Garantin gäller inte för fel eller skador orsakade av överlast eller felaktigt lastad släpvagn.

Garantin gäller inte skador uppkomna av yttre våld. Garantin gäller inte fel eller skador orsakade av bristfällig skötsel, oaktsamhet och/eller felaktigt handhavande av släpet.

Garantin gäller inte för följdskador orsakade av modifieringar från originalutförandet som ej är godkända av oss och/eller tillverkaren.

Garantin gäller enbart vid normal användning av konsument. Släp som används i någon form av uthyrningsverksamhet eller liknande omfattas inte av garantin.

Skador och/eller fel skall utan dröjsmål anmälas till leverantören. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att garantin inte gäller.

Garantin ersätter aldrig några som helst följdskador eller följdkostnader. Alla garantianspråk skall ske skriftligen och kunden skall på begäran utan kostnad för leverantören inställa släpet för inspektion och/eller reparation på av leverantören anvisad plats. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att garantin upphör att gälla.

Avhjälpande av fel

Säljaren bestämmer den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel.
Avhjälpandet enligt garantin skall ske inom skälig tid efter reklamation.

Begagnade varor

Begagnade släpvagnar säljs i befintligt och av köparen besiktigat skick eller annan överenskommelse.

bottom of page